Статут
Степового навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації
Кіровоградської області

І. Загальні положення

1.1. Степовий навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до розпорядження Кіровоградської районної державної адміністрації від 2 червня 2011 року № 390-р створений шляхом злиття Степнянської загальноосвітньої школи І-IIІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області і Степнянського дошкільного навчального закладу загального типу «Оленка», знаходиться в комунальній власності, є повним правонаступником Степнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області і Степнянського дошкільного навчального закладу загального типу «Оленка».

1.2. Повне найменування: Степовий навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області. Скорочене найменування : Степовий навчально-виховний комплекс (далі НВК).

1.3. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 27656, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Степове, вул. Центральна 7.

1.4. Степовий НВК є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк з власними реквізитами, ідентифікаційний номер, рахунок в установі банку, має самостійний баланс.

1.5. Засновником (власником) НВК є відділ освіти, що є структурним підрозділом Кіровоградської районної державної адміністрації.

1.6. НВК складається з двох підрозділів: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У складі дошкільного підрозділу можуть бути групи короткотривалого перебування дітей.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень повної загальноосвітньої підготовки учнів віком від 6 до 18 років згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть відкриватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів, профільні класи, групи продовженого дня.

Структурні підрозділи НВК не є юридичними особами і функціонують відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 .

1.7. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №768, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Кіровоградської районної державної адміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації, чинним Статутом.

1.8. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

ІІ. Мета та основні завдання НВК

2.1. Головною метою діяльності Степового НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

2.2. Головними завданнями НВК є:

· забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

· розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

· реалізація профільного навчання у школі ІІІ ступеня;

· створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи;

· задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчості.

· Формування основних норм загальнолюдської моралі.

2.3. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

2.4. У НВК визначена українська мова навчання і виховання.

2.5. НВК має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу відповідно до чинного законодавства;

· визначити варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу;

· бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· надавати платні освітні послуги;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно – оздоровчих, лікувально – профілактичних і культурних підрозділів;

· визначати контингент НВК.

2.6. У НВК створюються та функціонують: методична рада, батьківський комітет, педагогічна рада, методичні об’єднання вчителів, профспілковий комітет, творчі групи, учнівські організації неполітичного характеру.

2.7. Медичне обслуговування учнів та дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до законодавства персоналом медичних працівників Степового ФПу, підпорядкованого Кіровоградській центральній районній лікарні .

Медичний персонал здійснює проведення обов’язковий медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

НВК надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

2.8. У НВК організовано трьох разове харчування дітей дошкільного підрозділу і одноразове для учнів початкової ланки шкільного підрозділу та дітей, які відвідують ГПД.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на завгоспа та директора НВК.

2.9. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

IІI. Організація навчально-виховного процесу

3.1 Навчально-виховний комплекс планує свою діяльність самостійно відповідно до перспективного плану роботи та плану, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період. У перспективному плані відображаються осовні питання роботи НВК і визначаються перспективи його розвитку. Перспективний та річний плани роботи НВК затверджуються на засіданні педагогічної ради школи та погоджуються з відділом освіти Кіровоградської районної державної адміністрації. План на оздоровчий період в дошкільному підрозділі додатково погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

3.2 Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

3.3 Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. В разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, або наявність дітей з особливими освітніми потребами - організують заняття за індивідуальною формою навчання.

Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН

3.4 Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я і світ», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт» та програмою «Зернятко», рекомендованими Міністерством освіти і науки України,

3.5 Навчально-виховний процес у загальноосвітньому підрозділі регулюється робочимнавчальним планом, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Він погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти.

До робочого навчального плану додаються: розклад уроків та режим роботи навчального закладу.

3.6. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Навчальний заклад має право користуватися авторськими та адаптованими програмами, розробленими вчителями та затвердженими Кіровоградським ОІППО імені В.О.Сухомлинського або Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.7. НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання за п’ятиденним робочим тижнем.

3.8. Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі

До першого класу шкільного підрозділу приймаються діти, як правило, із шести років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646, за наявності особової справи дитини встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

3.9. Кількість дошкільних груп, класів у навчально-виховному комплексі встановлюється засновником (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

3.10. За дитиною дошкільного віку зберігається місце у НВК у разі її хвороби, карантину, перебування в лікувальній установі, санаторії, на час чергової відпустки батьків або осіб, які їх замінюють (незалежно від періоду відпустки), та у літній період – 75 днів. Діти, які досягли шестирічного віку і 1 вересня мають піти до першого класу, за бажанням батьків можуть відвідувати дошкільний підрозділ НВК протягом всього оздоровчого періоду.

Відрахування дітей дошкільного віку з НВК може здійснюватись на підставі :

• медичного висновку про стан здоров’я дитини ;

• за бажанням батьків або осіб , які їх замінюють;

• коли дитина не відвідує НВК без поважних причин більше двох тижнів;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють за харчування дитини протягом двох місяців (відповідно до чинного законодавства).

Адміністрація НВК зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 5 календарних днів.

3.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей Навчальний рік поділяється на два семестри.

Структура навчального року встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом відповідно до щорічних рекомендацій МОН України, за погодженням з відділом освіти Кіровоградської районної державної адміністрації .

3.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльностізабороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.13. За погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

3.14. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40, п’ятих-одинадцятих – 45. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. Тривалість перерв між уроками становить 10 хвилин, після 3-ого – 20 хвилин.

Тривалість занять з дітьми дошкільного віку становить :

• 1 молодша група –12-15 хвилин;

• 2 молодша група – 15-20 хвилин;

• середня, старша група - 20-25 хвилин;

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, районною санітарно-епідеміологічною службою та затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.17. У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому та другому класах дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

3.18. Оцінки з поведінки учням виставляються класними керівниками спільно з органами учнівського самоврядування в табелі успішності:

“Зразкова” – якщо учень має високий і достатній рівень знань. Дотримується правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, а також дотримується законодавства, моральних і етичних норм.

“Добра” – учень має достатній і середній рівень знань, дотримується правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, а також дотримується законодавства, моральних і етичних норм.

“Задовільна” – учень має з предметів достатній, середній, початковий рівень знань, не завжди виконує правила внутрішнього розпорядку навчального закладу.

“Незадовільна” – учень має з предметів середній, початковий рівень знань, не завжди виконує правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не дотримується моральних, етичних норм.

3.19. Порядок переведення і випуску учнів НВК визначається Інструкцією про пререведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.

3.20. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

3.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведеннядержавної підсумкової атестації визначаєтьсяПоложенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системізагальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 558 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925 /5146.

3.22. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

· по закінченні початкової школи – табель успішності,

· по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

· по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та їх батьків класним керівником.

3.23.За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

за відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники 11-х класів - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

- діти дошкільного віку;

- учні;

- педагогічні працівники;

- помічники вихователів;

- няні;

- психолог, бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання , розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

4.4. Учні мають право:

●на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

●на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

●на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

●брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

● брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

● на захист від будь-яких форм експлуатацій, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

● на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.5. Учні зобов’язані:

● оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

● дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

● бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

● дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

● брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

● дотримуватися правил особистої гігієни;

(інші обов’язки, що не суперечать законодавству України).

4.6. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

4.8. Педагогічні працівники мають право на:

● захист професійної честі, гідності;

● самостійний вибір доцільних форм, методів, засобів навчальної роботи та роботи з дітьми нешкідливих для здоров’я учнів;

● участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

● проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

● виявлення педагогічної ініціативи;

● участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

● підвищення кваліфікації, перепідготовку;

● отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

● на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

● інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

● забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

●сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

● сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

● настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

● виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

● готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

● забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

● дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

● постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

● виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

● виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

● брати участь у роботі педагогічної ради.

4.10. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюються, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.11. Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»працівники НВК проходять періодичні медичні огляди.

4.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

● обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

● звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

● брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

● відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

● на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

● інші права, що не суперечать законодавству України.

4.14. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної і загальної середньої освіти і зобов’язані:

● забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

● постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

● поважати гідність дитини, виховувати почуття доброти, працелюбність, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

● виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини

● своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному підрозділі у встановленому порядку;

● своєчасно повідомляти НВК про можливість відсутності або хвороби дитини;

4.15. Представники громадськості мають право:

● обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

● керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

● сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу; проводити консультації для педагогічних працівників;

● брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.16. Представники громадськості зобов’язані:

Дотримуватися Статутунавчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. Управління начальним закладом

5.1. Управління НВК здійснюється його засновником.

5.2. Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор НВК та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.3. Вищим органом громадського самоврядування НВК освіти є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступенів – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників НВК 10, учнів 10, батьків і представників громадськості 10.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

затверджують концепцію розвитку закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

(визначають інші функції, що не суперечать чинному законодавству).

5.4. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

5.4.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків,громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом ;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.4.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями ;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі ;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню вимог чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу .

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.4.5. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України ;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради .

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання .

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

5.4.6. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.4.7. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за дотриманням Статуту навчального закладу учасниками навчально-виховного процесу

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю ”За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні ”та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами ”За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість , батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання, бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків, сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо питань морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

5.5. При навчальному закладі може створитися і діяти піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обв’язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

5.5.2. Піклувальна рада формується у складі 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора навчального закладу.

У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК , загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування НВК ;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.6. Директор НВК:

· забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

· відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

· створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

· забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

· розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

· підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

· забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

· вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

· видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

· щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

· здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

· організовує навчально-виховний процес;

· призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

· здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

· за погодженням зі профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

· створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

· несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

5.8.1. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

щодо морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

5.8.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.9. У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Матеріально-технічна база

6.1. Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

6.2. Майно НВК належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

6.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, а також спортивного, читального залів, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу НВК є: кошти засновника;

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

7.3. У НВК створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахування матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше 3% витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

7.4. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

ІХ. Контроль за діяльністю НВК

9.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

Х. Реорганізація або ліквідація НВК

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду та ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених НВК

Кiлькiсть переглядiв: 1652

Коментарi