• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Концепція розвитку НВК

Концепція розвитку
Степового НВК

Вступ. Загальна стратегія закладу

Соціально – економічні та політичні зміни, демократизація суспільства, національне відродження, незалежність України зумовлюють необхідність докорінно переглянути підходи до організації та змісту освіти. Оновлюючись, вона повинна забезпечити якісно новий рівень загальноосвітньої, професійної підготовки, всебічний розвиток кожної дитини як особистості і найвищої цінності суспільства. Звідси-необхідність у виробленні цілісної програми розвитку школи як системи.

Степовий навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області відповідно до розпорядження Кіровограської районної державної адміністрації від 2 червня 2011 року №390-р створений шляхом злиття Степнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області і Степнянського дошкільного навчального закладу загального типу « Оленка»

Степовий НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Прозагальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», основними положеннями Державної національної програми «Освіта», Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №768, іншими нормативно- правовими актами, рішеннями Кіровоградської районної державної адміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації, Статутом НВК.

Навчальний заклад переживає нині складний і водночас цікавий період реформування. В НВК відбувається системне оновлення змісту навчання та переходу до його нової структури. Перед педагогами закладу постає завдання забезпечити всебічний розвиток особистості своїх вихованців. Адже «Освіта-основа розвитку особистості, суспільства, нації», -стверджується в Національній доктрині розвитку освіти. Пріоритетним напрямком діяльності закладу визнано виховання

Можна виділити орієнтири подальшої діяльності НВК, що має за мету виведення у перспективі її в режим розвитку.

Наш час - час змін і перетворень у різних сферах життя, зокрема в навчально- виховному процесі. Сучасна школа- це складна соціально-педагогічна система, в якій необхідно створити умови для розвитку особистості. Учитель сьогодні покликаний виховувати людину – перспективну, ділову, яка вміє поєднати духовний світ, знання, практику та ініціативність, яка сміливо крокує в незвідане завтра. Отже, стратегічною метою діяльності НВК, його основною місією, є формування особистості, орієнтованої на досягнення успіху в різних сферах діяльності.

Сьогодні Україні потрібні спеціалісти в різних галузях знань. Тому формування у випускників належного рівня національної свідомості, достатньої життєвої компетентності, соціального розвитку, необхідної комп’ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інформацію, вільно використовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій.

Мета, завдання і засади діяльності НВК
Головна мета НВК :

- забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку вихованців;

- забезпечення знань базових навчальних предметів на рівні вимог сучасної школи, шляхом реалізації нових концепцій навчання;

- впровадження інноваційних технологій навчання,

- розгортання експериментальної та пошукової роботи;

- перебудова виховної роботи в закладі на національній основі,

- виховання громадянина – патріота

- перетворення закладу на освітній, культурний центр села;

Основні цілі, напрямки та завдання

Інтеграція української освіти в світовий освітній простір, рівний доступ до якісної освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти залишаються пріоритетними напрямками роботи закладу нового типу. Велика увага приділятиметься формуванню і розвитку соціально активної особистості з глибокою усвідомленою громадянською позицією, цілісною системою знань про природу, людину і суспільство, почуттям національної самосвідомості. В діяльності НВК послідовно будуть поєднані інтереси вихованців та педагогів, толерантні взаємини у спільній праці, дотримання принципів педагогіки співпраці, індивідуальний підхід та врахування особливостей, запитів та інтересів кожної особистості і повага до неї.

Освітня програма НВК призначена задовольнити потреби:

- учня в пізнавальних і ціннісних засадах особистісного професійного самовизначення, у формуванні творчої особистості;

- суспільства в побудові освіти, що сприяє готовності молодого покоління до збереження й відтворення культури в різних галузях життя та діяльності людини

Пріоритетні напрямки діяльності НВК:

- Освітні (особистісний розвиток школярів, забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності, виявлення обдарованих та здібних учнів і робота з ними, залучення дітей до роботи в МАН, творчих конкурсах);

- Виховні (виховання духовної культури особистості та створення умов для розвитку життєвих компетентностей);

- Управлінські(управління якістю освіти на основі новітніх технологій та освітнього моніторингу, контроль за якістю освіти);

- Методично- кадрові (залучення педагогів до інноваційної діяльності, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, направленого на учня, вивчення ППД; методична допомога педагогам в самоосвіті).

Навчально – виховний комплекс має забезпечити умови для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку вихованців, забезпечити виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість,культуру найвищими цінностями,незамінними чинниками соціального прогресу.

Педагогічний колектив має здійснити прорив до якісно нової освіти всіх дітей закладу. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд , ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватися комп’ютером, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і навички,необхідні для життєвого і професійного вибору.

Основними завданнями навчально- виховного комплексу є:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоровя вихованців; виховання учнів і вихованців ДНЗ як громадян України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

- становлення у вихованців цілісного наукового світогляду, загальнонаукової , загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

- виховання в учнів любові до праці,забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

- виховання школяра і вихованця ДНЗ як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Навчальний заклад – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя,а повноцінно живе, і тому вся діяльність НВК вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між вихованцями і педагогами, навчальним закладом і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.

Загально – навчальний заклад за своєю сутністю є демократичним. Його демократичний характер визначається відкритістю перед суспільством,участю вихованців, їхніх батьків, педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту його діяльності, відповідальністю НВК за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.

Діяльність навчального закладу ґрунтується на засадах органічного поєднання національного і загальнолюдського. Домінантою виховного процесу має стати виховання патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю,свого народу, держави,,,відповідальності за їхнє майбутнє, а з іншого,- відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства-гуманізму, свободи, справедливості,толерантності, культури, миру, національного примирення, збереження природи.

Науково – методична робота

Основною метою науково – методичної роботи в Степовому навчально – виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» є задоволення потреб, можливостей та інтересів педагогів у постійному підвищенні фахового рівня, залучення їх до творчої діяльності, забезпечення методичної грамотності вчителів та вихователів, формування вміння робити самоаналіз, визначення творчої індивідуальності кожного педагога.

Зміст науково – методичної роботи зумовлюється цілями діяльності навчального закладу, професійним, фаховим, творчим потенціалом педагогічного коллективу, ступенем навчальної компетенції учнів, новітніми досягненнями науки і практики. Основними аспектами науково методичної роботи є :

- вивчення здобутків теорії, методики та технології навчання й виховання в умовах реформування освіти;

- виявлення можливостей впровадження в роботу закладу освіти нововведень держави, галузевого уравління, досягнень психолого – педагогічної науки;

- застосування різних організаційних форм навчально – пізнавальної діяльності процесі вивчення навчальних предметів;

- використання сучасних інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання у навчально – виховному процесі;

- моніторинг якості базової та профільної освіти учнів.

У навчальному закладі працює чотири шкільних методичних обєднаня вчителів: методобєднання вчителів початкових класів, математично – природничих дисциплін, суспільно – гуманітарних дисциплі та методобєднання класних керівників, які систематично працюють над вирішенням методичних поблем. Також діє методична рада у складі найдосвідченішихучителів НВК, на яку покладається консультаційна та координаційнафункції. Методична рада координує роботу методобєднань та систематично допомагаємолодим та малодосвідченим педагогам у плануванні роботи, в підготовці виступів та в організації і проведенні відкритих уроків, занять в дошкільній групі, виховних заходів. Окрім того в закладі діє творча группа, яка займається дослідженням ефективності методів навчання та впровадженням в практичну роботу.

Система виховної роботи НВК

Система виховної роботи закладу базується на принципах творчої діяльності вчителів, вихователів та вихованців, самовизначенні й самоврядуванні, демократизації та гуманізації відносин між ними; диференціації та особистій орієнтації виховної діяльності з урахуванням інтересів та потреб вихованців.

Забезпечення органічної єдності урочної та позаурочної виховної робот из учнями – педагогічне кредо НВК. Зміст виховної роботи детермінується необхідністю формування загальнокультурних компетентностей учнів на основі:

- узагальненого соціального досвіду, накопиченого вітчизняними та зарубіжними діячами науки, літератури, мистецтва;

- розкриття фундаментальних проблем людства, в тому числі України, усіх галузях культури;

- формування у вихованців морально – етичних цінностей, ціннісно – смислових установок в контексті загальнолюдської моралі;

- врахування психофізичних етичних та естетичних нахилів і потреб вихованців у їхньому загальнокультурному розвитку.

З метою забезпечення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізацїі потенційних можливостей кожного учня передбачаються колективні творчі справи, тематичні виховні тижні тощо. Зростає роль діалогу як демократичного шляху пошуку істини.Учні набувають умінь вести дискусію, відстоювати свою думку, співвідносити свої права та обовязки. Педагогічний коллектив сприяє розвитку в учнів аналітичного та логічного мислення, основ ораторського мистецтва, формуванню активної життєвої позиції та позитивної суспільної спрямованності. Класні керівники працюють над створенням простору , в якому виховна система охоплює весь педагогічний процес: навчальні заняття , позаурочну діяльність учнів (позакласні виховні заходи, заняття в гуртках, зайнятість учнів у позашкільних навчальних закладах).

Важливою метою цієї роботи є створення умов для розвитку й самореалізації особистості, залучення кожного учня до учасиі в різних сферах діяльності на основі діагностики його нахилів і здібностей.

Управління навчально - виховним комплексом

Управління навчально – виховним комплексом здійснюється колегіально та індивідуально згідно з розподілом функціональних обов’язків кожного члена адміністративно – управлінської ланки з урахуванням фахової підготовки , стажу роботи, індивідуальних особливостей.

Управління НВК організоване на засадах традиційних та інноваційних технологій діагностування, прогнозування, координації, колективного контролю, самоконтроля, і взаємоконтролю, наставництва. Управлінські зусилля спрямовуються на використання творчого потенціалу кожного члена колективу з метою підвищення якості освіти учнів, їх вихованості та розвитку. Навчальний заклад будує свою діяльність на принципах плановості, наукової організації, гласності й демократії та згідно зі Статутом.

Механізм управління НВК передбачає опору на оптимальний рівень професійної компетентності суб’єктів навчально – виховного процесу (членів адміністрації, допоміжно – адміністративного персоналу, педагогів, батьків ), організацію їх спільної діяльності.

В навчально – виховному комплексі розробляється перспективний план роботи на п’ять років, згідно з яким складається план роботи на кожний рік. Навчально – виховна діяльність здійснюється відповідно до навчального плану НВК. Плани погоджуються з педагогічною радою, затверджуються радою НВК.

Структура управлінської діяльності є багаторівневою: учні, вихованці ДНЗ, батьки, учителі, вихователі, директор, колегіальні органи управління.

Співтворчість адміністрації з членами педколективу сприяє ефективності управлінської діяльності і навчально – виховного процесу. Адміністрацією НВК в системі проводиться контроль за виконанням навчальних планів і програм,систематично вивчаються питання стану викладання навчальних предметів, стану навчально – виховної роботи в ДНЗ, формою узагальнення яких є накази по НВК.

Здійснюючи контроль за виконанням нормативних, директивних документів, навчальних програм, ведення документації, адміністрація на нарадах при директорові, засіданнях методичної ради, профспілкових зборах виступає перед колективом з оглядом основних положень цих документів. Організовується їх опрацювання на засіданнях шкільних методичних об єднань, після цього розробляються конкретні завдання, заходи щодо виконання вимог нормативних документів; організовується впровадження в практику роботи розроблених заходів. Дирекція НВК здійснює контроль за виконання заходів.

Стратегія роботи з педагогічними кадрами

Розв’язання проблеми кадрового забезпечення Степового навчально – виховного комплексу базується на його ролі у забезпеченні результатів інноваційної діяльності закладу освіти. Адміністрація НВК комплектує кадровий склад відповідно до штатного розпису, затвердженого відділом освіти.

Одним із важливих завдань адміністрації закладу є формування педагогічного колективу – колективу однодумців, які поділяють інноваційні ідеї навчання, виховання і розвитку вихованців. До педагогів НВК висуваються високі вимоги щодо професійної та фахової підготовленості, творчого потенціалу. Учитель, вихователь мають бути освіченими, ерудованими людьми високої моральності та інтелектуальної культури; володіти глибокими знаннями зі своєї спеціальності у поєднанні з методичною майстерністю; мати високий рівень інтелекту, цілеспрямованості, здатності до самоаналізу та самооцінки. Крім того педагог повинен уміти : застосовувати фахові знання і вміння на високому професійному рівні; виконувати різні обов’язки, що пов’язані з навчанням обдарованих вихованців та інноваційною діяльністю; проявляти креативність у перегляді своїх поглядів; розробляти індивідуальні програми навчання з урахуванням результатів медико – психологічного обстеження учня та його навчальної компетентності; стимулювати пізнавальні інтереси та творчі здібності вихованців з урахуванням їх природних та соціальних запитів.

Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

- діти дошкільного віку;

- учні;

- педагогічні працівники;

- помічники вихователів;

- няні;

- психолог, бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання , розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

Учні мають право:

• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково - практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

• брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- виховного процесу, дозвілля учнів;

• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

• на захист від будь-яких форм експлуатацій, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

Учні зобов’язані:

• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

• бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

• дотримуватися правил особистої гігієни;

(інші обов'язки, що не суперечать законодавству України).

Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники мають право на:

• захист професійної честі, гідності;

• самостійний вибір доцільних форм, методів, засобів навчальної роботи та роботи з дітьми нешкідливих для здоров’я учнів;

• участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

• виявлення педагогічної ініціативи;

• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку;

• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

• інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Педагогічні працівники зобов’язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

• виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

• брати участь у роботі педагогічної ради.

У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюються, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» працівники НВК проходять періодичні медичні огляди.

Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадянського самоврядування;

• звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

• інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної і загальної середньої освіти і зобов’язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь - якою формою навчання;

• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати почуття доброти, працелюбність, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

• виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

• своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному підрозділі у встановленому порядку;

• своєчасно повідомляти НВК про можливість відсутності або хвороби дитини;

Представники громадськості мають право:

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

• керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу; проводити консультації для педагогічних працівників;

• брати участь в організації навчально-виховного процесу.

Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

Стратегія роботи з педагогічними кадрами

Розв’язання проблеми кадрового забезпечення Степового навчально – виховного комплексу базується на його ролі у забезпеченні результатів інноваційної діяльності закладу освіти. Адміністрація НВК комплектує кадровий склад відповідно до штатного розпису, затвердженого відділом освіти.

Одним із важливих завдань адміністрації закладу є формування педагогічного колективу – колективу однодумців, які поділяють інноваційні ідеї навчання, виховання і розвитку вихованців. До педагогів НВК висуваються високі вимоги щодо професійної та фахової підготовленості, творчого потенціалу. Учитель, вихователь мають бути освіченими, ерудованими людьми високої моральності та інтелектуальної культури; володіти глибокими знаннями зі своєї спеціальності у поєднанні з методичною майстерністю; мати високий рівень інтелекту, цілеспрямованості, здатності до самоаналізу та самооцінки. Крім того педагог повинен уміти : застосовувати фахові знання і вміння на високому професійному рівні; виконувати різні обов’язки, що пов’язані з навчанням обдарованих вихованців та інноваційною діяльністю; проявляти креативність у перегляді своїх поглядів; розробляти індивідуальні програми навчання з урахуванням результатів медико – психологічного обстеження учня та його навчальної компетентності; стимулювати пізнавальні інтереси та творчі здібності вихованців з урахуванням їх природних та соціальних запитів.

Зміст та організація навчально – виховного процесу

Організація навчально – виховного процесу у навчально – виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний , загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

Для реалізації цілей та завдань НВК педагогічний колектив в своїй діяльності передбачає вивірене співвідношення традиційного та інноваційного компонентів у структурі, змісті й формах роботи.

В цілому організація навчально – виховного процесу здійснюється за наступною схемою:

1. Дошкільний навчальний заклад – заклад розвитку дитини дошкільного віку, що має свої завдання і пріоритети:

· створення безпечних та нешкідливих для здоров’я умови утримання,розвитку виховання і навчання;

· визнання самоцінності та індивідуальності кожного вихованця;

· орієнтація на розвиток особистості дошкільника;

Навчально - виховний процес у дошкільному підрозділі навчально – виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я і світ», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт» та програмою «Зернятко», рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

2. Початкова школа - школа розвитку особистості, де визначені свої пріоритети:

· самоцінність особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності;

· орієнтація на розвиток особистості;

· особистісний, інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток кожного учня.

Навчання у школі розвитку закладає фундамент загальноосвітньої підготовки учнів, забезпечує всебічний розвиток дитини, її нахилів, здібностей та виховання громадянина України. Зміст навчально – виховної роботи визначається освітніми галузямии базового типового навчального плану і включає, окрім державного мінімуму, спектр розвиваючих дисциплін за рахунок годин варіативної частини плану.У школі І ступення здійснюється реалізація особистісного підходу до учнів. Вивчення курсів «Сходинки до інформатики», «Цікавої економіки», сприяють максимальній самореалізації кожної дитини, впливають на якість початкової освіти та рівень навчальних досягнень учнів.

3. Школа основного вибору (5-9 класи) має такі пріоритетні завдання:

· формування у школярів готовності до вибору й реалізації форми подальшого здобуття освіти і профілю навчання;

· систематичне вивчення основ наук, забезпечення різноманітних інтересів і потреб школярів, розвиток їх різнобічних здібностей;

· формування здорового способу життя, громадянських, патріотичних, правових, моральних, економічних, трудових, естетичних цінностей.

В 5-9 класах створені умови для формування в учнів загального і диференційованого інтересу до вивчення предметів, для поширення й поглиблення знань в обраних напрямках для розвитку пізнавальних творчих здібностей учнів, їх творчого самовираження. Ці передумови формують перспективи розвитку учнів, є базою для формування профільних класів. З цією метою в школі за рахунок варіативної частини збільшуються години на вивчення окремих навчальних дисциплін, проводяться спецкурси та факультативи, працюють гуртки, які спрямовані на поглиблення знань, розвиток пізнавальних поцесів, формування соціальних умінь та навиків.

4. Старша школа забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти та профілізацію навчання з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази навчально – виховного комплексу. Має пріоритетні завдання:

· створення оптимальних умов для диференційованого та індивідуального навчання;

· використання спецкурсів, факультативів;

· поглиблене вивчення окремих предметів.

Педагогічна система навчального закладу побудована і функціонує за принципами системності, індивідуалізації, варіативності, безперервності освіти. Враховуючи чітке замовлення батьків та суспільства, визначено, що результатом діяльності педагогічного коллективу є виховання особистості, адаптованої до швидких змін у світі, усвідомлюючи своє місце в ньому. Головною метою є виявлення творчих здібностей, створення умов для їх реалізації та розвитку, формування моделі компетентного випускника.

Навчально – виховний процесс у НВК здійснюється на принципах диференціації та індивідуалізації.

Поступова модернізація змісту шкільної освіти грунтується на врахуванні позитивних надбань української школи і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку.

Сучасна школа оновлюється цілісно з урахуванням таких пріоритетів:

· створення передумов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізація та диференціація навчання, переходу до ососбистісно- орієнтованих педагогічних технологій;

· виховання особистісних якостей громадянина – патріота України;

· формування життєвої, соціальної, комунікативної і комп’ютерної компетентностей учнів;

· посилення практично – діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

· гуманізація і гуманітаризація змісту навчання;

· забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його засвоєння між дошкільною освітою і початковою школою; початковою школою і основною школою; основною і старшою школою; загальноосвітньою підготовкою та вимогами професійно – технічної і вищої освіти.

Методологічною основою визначення змісту шкільної освіти є загальнолюдські і національні цінності, зосередженність на актуальних і перспективних інтересах дитини. Зміст визначається на засадах його фундаменталізації, науковості і системності знань, їх цінності для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, ідей полікультурності, взаємоповаги між націями і народами, світського характеру школи. У доборі змісту враховуються його доступність, науковість, наступність і перспективність, практичнее значення, можливості для загальнокультурного, наукового, технологічного розвитку особистості, індивідуалізації, диференціації навчання.

Зміст шкільної освіти має бути осучаснений таким чином, щоб випускники школи могли швидко адаптуватися у самостійному житті, цілеспрямовано використати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави.

У сучасному світі знання стають все більше доступними для тих, хто хоче оволодіти ними, тому переосмислюється самоцінність знань. Натомість зростає роль умінь добувати, переробляти інформацію, одержан уз різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення людини. Це зумовлює зменшення питомої ваги готової інформації, зміну співвідношень між структурними елементами змісту на користь засвоєння учнями способів пізнання, набуття особистого досвіду творчої діяльності, посилення світоглядного компонента змісту. Поряд з традиційними джерелами здобуття знань широко використовуються глобальні і локальні інформаційні мережі з різноманітними базами даних та профільованими експертними системами.

Збереження здоров’я вихованців

Навчально – виховний комплекс забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцненння здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя вихованців.

Учні та вихованці ДНЗ забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється завідуючою ФП, медичними працівниками закладів охорони здоров’я району.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів, моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально - профілактичних заходів у навчальному закладі.

Учні 1-4 класів забезпечені гарячим безкоштовним харчуванням. Вихованці ДНЗ харчуються за батьківські кошти. Відповідальність за організацію харчування у навчальному закладі, додержання в ньому вимог санітарно – гігієнічних і санітарно – протиепідемічних правил і норм покладається на директора НВК. Норми та порядок організації харчування вихованців у навчально – виховному комплексі визначаються у відповідності до норм та порядку встановлених Кабінетом Міністрів України.

Контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу

Державний контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Державний контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу здійснюють Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, державні санепідслужби та засновники закладу.

Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку встановленому Міністерством освіти України. Результати державної атестації оприлюднюються.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально – виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не рідше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

Термін та умови реалізації Концепції

Процес реалізації Концепції є складним і тривалим. Він потребує додаткових зусиль для створення передумов, без яких якісна освіта неможлива.

Насамперед – це підвищення соціального статусу вчителя за рахунок пошуку і підвищення ефективності використання наявних місцевих резервів, зміцнення навчально – матеріальної бази навчального закладу, оснащення його сучасною комп’ютерною технікою, впровадження на її базі сучасних інформаційних технологій, розгортання різних форм дошкільного і позашкільного навчання і виховання. Необхідні суттєві якісні зміни у фаховій підготовці майбутнього педагога, його післядипломної освіти, адекватні сучасним освітнім пріоритетам і завданням.

Концепція розвитку Степового НВК розрахована на 5 років (2011- 2016 роки). ЇЇ ефективність в значній мірі залежить від створення сприятливих умов для її повної реалізації.

Очікувані результати

Новизна Концепції розвитку навчально – виховного комплексу полягає в тому, що вона побудована на ідеї запровадження та ефективного використання інноваційних технологій під час навчально – виховного процесу та управлінської діяльності адміністрації НВК. Пріоритетні аспекти інноваційної діяльності колективу закладу пов’язані з розширенням діапазону форм, методів і технологій, спрямованих на самостійну продуктивну творчість суб’єктів навчально – виховного процесу. Практична значущість технологізації інноваційних процесів полягає в тому, що вона забезпечує підвищення якості їх результативності. Реалізація положень Концепції розвитку навчально – виховного комплексу забезпечить стабільний поступальний його розвиток і перехід на якісно вищий рівень забезпечення освітніх інтересів і потреб учнів через:

· впровадження інноваційних технологій з метою інтенсифікації процесу навчання;

· широке використання різних форм і методів навчання як засобу гармонійного розвитку дитини;

· професійну орієнтацію та створення умов самореалізації учнів;

· формування ключових компетентностей учнів як результату інноваційної діяльності навчального закладу;

· формування іміджу навчально - виховного комплексу;

· участь у районних науково – практичних конференціях, професійних конкурсах;

· оволодіння кожним учителем персональним комп’ютером;

· апробація підручників нового покоління;

· у системі методичної роботи раціональне поєднання колективних, групових та індивідуальних роботи;

· стимулювання самоосвіти і професійного розвитку педагогів, шляхом створення умов для їх реалізації;

· профільність старшої школи, до профільна підготовка школярів;

· розвиток і саморозвиток особистості, творчості дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 2181

Коментарi

 • Loan Cash

  2018-03-21 09:45:52

  bad credit installment loans installment loans no credit check bad credit installment loans [url=http://installmentloans.bid]direct lender installment loans[/url]...

 • Payday Loan

  2018-03-13 05:00:15

  online installment loans bad credit installment loans installment loans [url=http://installmentloans.bid]accredited debt relief[/url]...